ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ


ഓണപ്പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ  | Onam Proverbs In Malayalam


👉    ഓണത്തിനിടയ്‌ക്കു പൂട്ടുകച്ചവടം.


👉    ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ എന്നു തീരും തിരുവോണം


👉    ഓണത്തിനേക്കാൾ വലിയ മകമുണ്ടോ?


👉    ഓണമുണ്ടവയറേ ചൂളംപാടിക്കെട.


👉    ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ഓലപ്പുര ഓട്ടപ്പുര.


👉    ഓണം പോലെയാണോ തിരുവാതിര


👉    ഓണം മുഴക്കോലുപോലെ


👉    ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരനു കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽത്തന്നെ.


👉    ഓണം വരാനുമൊരു മൂലം വേണം.
Tags:

Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകള്,ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത,ഓണപ്പാട്ട് വരികള്,ഓണം പാട്ടുകള് pdf,മാവേലി പാട്ടുകള്,മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം ആരുടെ വരികള്,ഓണം വിവരണം മലയാളം,ഓണപാട്ടു,onapattukal,ഓണച്ചൊല്ലുകള്‍,ഓണസദ്യ വിഭവങ്ങള് ലിസ്റ്റ്,ഓണസദ്യ കുറിപ്പ്,വിഷു സദ്യ വിഭവങ്ങള്,സദ്യ വിഭവങ്ങളുടെ പേരുകള്,നാടന് സദ്യ വിഭവങ്ങള്,പിറന്നാള് സദ്യ,സദ്യ ഓര്ഡര്,ഓണ ഭവങ്ങളുടെ പേര്,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top