2023 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം

 


” രാഷ്ട്രം ആദ്യം, എപ്പോഴും ഒന്നാമത് “

” Nation First, Always First “‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്’ പദ്ധതിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ‘രാഷ്ട്രം ആദ്യം, എപ്പോഴും ഒന്നാമത്’ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രമേയം.


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം 2023 തീം

ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രമേയം എല്ലായ്പ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2023 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ തീം “രാഷ്ട്രം ആദ്യം, എപ്പോഴും ഒന്നാമത്” എന്നതാണ്. ശക്തവും കൂടുതൽ സമ്പന്നവുമായ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഈ തീം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അടുത്ത ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, കമ്പനി ക്രമേണ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിയന്ത്രിച്ചു.

1900-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, നിരവധി ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ നേതാക്കളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും മറ്റ് അഹിംസാത്മക പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും അവർ നേതൃത്വം നൽകി.

1947-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ആയിരുന്നു.മുൻകാലങ്ങളിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനായുള്ള ചില തീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

” ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം ”  (2022)

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു” (2021)

“നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം” (2020)

“വികസനത്തോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം” (2019)

“സ്വച്ഛ് ഭാരത്, സ്വസ്ത് ഭാരത്” (2018)

“ഏക് ഭാരത്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്” (2017)
Tags:


Independence day Malayalam speech,India independence day speech in Malayalam,Independence day Malayalam speech for students,Independence day speech in Malayalam for children,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2021,independence day speech 2021,Independence Day Speech in Malayalam,independence day  2020,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് lp വിഭാഗം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് hs,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2022,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് ഓണ്ലൈന്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന കഥകള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഭാഷണം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിത്രങ്ങള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ഉപന്യാസം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ചരിത്രം,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2022,Independence Day Speech in Malayalam,independence day 2022,august 15 speech,independence day quiz,independence day song malayalam lyrics,independence day song for kids,സ്വാതന്ത്ര്യദിന പാട്ട്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാട്ട്,independence day song malayalam,സ്വാതന്ത്ര ദിനം പോസ്റ്ററുകൾ,Independence Day Posters,Independence day kerala,സ്വാതന്ത്ര ദിനം 2022,സ്വാതന്ത്ര ദിനം,2022 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം,independence day theme 2022,Independence Day Message,75th independence day 2022 theme,independence day 2022 status,75th independence day theme,independence day 2022 photos


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top