കാക്ക പഴഞ്ചൊല്ല് | Proverbs About Crow in Malayalam| കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ

കാക്ക പഴഞ്ചൊല്ല് കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ   

1  കാക്കയ്ക് തന്‍ കുഞ്ഞു പൊന്‍ കുഞ്ഞ്

2 ആലിന്‍  കായ് പഴുത്തപ്പോള്‍ കാക്കയ്ക് വായ്പ്പുണ്ണ്

3 കാക്ക കണ്ടറിയും,കൊക്ക്   കൊണ്ടറിയും കാക്ക കുളിച്ചാല്‍   കൊക്കാകുമോ

4 അരിയെറിഞ്ഞാല്‍ ആയിരം കാക്ക

5 വെള്ളക്കാക്ക മലര്‍ന്നു പറക്കുക

 

 

 

Tags:

പഴഞ്ചൊല്ല്,സ്നേഹം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,കാക്ക പഴഞ്ചൊല്ല്,പഴഞ്ചൊല്ലുകള് തൊഴില്,പഴഞ്ചൊല്ല് കൃഷി,നായ പഴഞ്ചൊല്ല്,മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള് pdf,പണം പഴഞ്ചൊല്ല്,ദിനചര്യ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള് pdf,കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,മുളയിലറിയാം വിള ആശയം,ഏട്ടിലെ പശു പുല്ലു തിന്നില്ല meaning,സ്നേഹം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,വെള്ളം പഴഞ്ചൊല്ല്,ദിനചര്യ പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം ആശയം,50 Common Proverbs in English,pazhamchollu in malayalam,10 pazhamchollukal in malayalam,മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള് pdf,malayalam proverbs with meaning,കൃഷി pazhamchollukal,കാക്ക പഴഞ്ചൊല്ല്,നായ പഴഞ്ചൊല്ല്,സ്നേഹം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,ചങ്ങാതി പഴഞ്ചൊല്ല്,proverbs in malayalam,proverbs in malayalam bible,10 pazhamchollukal in malayalam,malayalam proverbs with meaning,സ്നേഹം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്,മലയാളം pazhamchollukal with meaning,മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള് pdf,കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകള് മലയാളം,പഴഞ്ചൊല്ലുകള് ഇംഗ്ലീഷ്,പക്ഷിച്ചൊല്ലുകൾ,മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകളും വിശദീകരണവും,5 proverbs related to agriculture in malayalam,10 proverbs about agriculture in malayalam,agricultural proverbs in kerala,agriculture related proverbs in english,കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകള് ആശയം,proverbs related to agriculture in manglish,5 proverbs related to agriculture in english,chinese proverbs about laziness,proverbs laziness leads to poverty,african proverbs on laziness,example of a lazy person in the bible,quotes about laziness and excuses,types of laziness in the bible,quotes about laziness and success,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top